Audioexperts - Salgsbetingelser


Almindelige salgs- & leveringsbetingelser i PDF format kan hentes her

Generelt


Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle Audioexperts tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. I tvivlstilfælde er den engelske version af salgs- & leveringsbetingelser gældende. Kan downloades her.

Bestilling


Bestilling af varer kan ske pr. brev, fax, e-mail og telefon. Alle bestillinger er først bindende for Audioexperts, når Audioexperts overfor kunden skriftligt har bekræftet bestillingen i form af ordrebekræftelse eller faktura.

Levering


I tilfælde af forsinket levering fraskriver Audioexperts sig ethvert ansvar overfor køber. Bemærk, at komponenter fra vore leverandører kan være forsinkede. Alle leveringstider er altid estimerede og må derfor kun betragtes som vejledende. Manualer til produkter forekommer hyppigt på engelsk, og køber kan ikke rette krav mod Audioexperts om, at disse skal være på andet sprog. Der tages forbehold for trykfejl samt ændringer i produkternes specifikationer.

Forsendelse


Alle forsendelser sker EXW (ab lager) efter Incoterms 2000 for kundens regning og risiko. Forsendelse foretages normalt med GLS eller Postvæsenet eller ifølge aftale. Ved forsendelse pr. efterkrav gennem Postvæsenet kan Postvæsenet opkræve et postopkrævningsgebyr. Ved forsendelser til Færøerne og Grønland sendes pr. skib eller fly efter kundens ønske. Har varen ved modtagelse spor efter transportskade eller lignende, skal køber omgående selv rette henvendelse til transportøren. Audioexperts kan ikke gøres ansvarlig i forbindelse med dækning af transportskader.

Priser


Audioexperts priser er dagspriser og angives normalt i det enkelte lands lokale valuta ekskl. afgifter og moms. Priser gælder ab lager ekskl. emballage- og forsendelsesomkostninger. Der tages forbehold for trykfejl, pris-, afgifts- og valutakursændringer.

Betalingsbetingelser


Alle leverancer sker mod kontant betaling eller pr. efterkrav, medmindre andet aftales. Der ydes ikke kontantrabat. Ved bestilling af ikke lagerførte varer, kan Audioexperts opkræve depositum eller forudbetaling. Kredit kan ydes til virksomheder og offentlige institutioner forudsat positiv kreditgodkendelse. Overskrides en betalingsdato, er Audioexperts berettiget til at debitere morarenter fra forfaldsdato til betaling sker, ligesom der kan beregnes rykkergebyrer efter gældende lov. Ved kundens misligholdelse af betalingsfrister bortfalder forudsætningen for kreditgivning. Audioexperts er herefter berettiget til at standse yderligere leverancer samt at ændre betingelserne for kreditgivning for både indeværende og fremtidige ordrer/aftaler.

Ejendomsforbehold


Ejendomsretten til alle leverancer tilkommer Audioexperts, indtil den fulde købesum inkl. eventuelle omkostninger og renter er betalt.

Undersøgelsespligt


Kunden har straks ved modtagelse og inden ibrugtagning pligt til at gennemgå et leveret produkt og sikre sig, at der ikke er fejl og mangler ved leveringen eller de leverede produkter. Reklamation for sådanne fejl og mangler, skal meddeles til Audioexperts inden 8 dage efter modtagelse af produktet. Overskrides denne frist, bortfalder retten til at gøre sådanne fejl eller mangler gældende.

Ansvar for fejl og mangler


Ved fejl eller mangler, der ikke bør være konstateret straks ved leveringen, har køberen 1 års reklamationsret (2 år for konsumvarer) fra fakturadato. Reklamation skal meddeles Audioexperts straks og uden ugrundet ophold. Audioexperts er, hvis det overhovedet er muligt, forpligtet og berettiget til inden for en rimelig tidsperiode, at afhjælpe manglen. Reklamationsretten bortfalder imidlertid, hvis manglen er forårsaget af køber selv, eksempelvis som følge af fejlagtig eller uautoriseret reparation eller brug samt hvis varen har været tilsluttet forkert eller med ukorrekt spænding/strømart, og hvis serienummer er fjernet eller ødelagt. Reklamationsretten bortfalder desuden, hvis en vare repareres af et værksted uden Audioexperts autorisation. Såfremt en reklamation fører til kreditering, forbeholder Audioexperts sig ret til at foretage fradrag for eventuelt manglende emballage og/eller tilbehør. Enkeltdele (f.eks. batterier og sliddele) er ikke omfattet af reklamationsretten. Hvis en vare, returneret som garantireparation, intet fejler, faktureres eftersynsgebyr og forsendelsesomkostninger. Kundens godtgørelse for eventuelle fejl og mangler ved en vare kan aldrig overstige prisen på varen.

Fabriksgaranti


Audioexperts friholder sig for ethvert ansvar angående fabriksgarantier. Hvis en producent yder fabriksgaranti udover reklamationsretten som beskrevet overfor eller tilbyder eventuelle særlige betingelser, forpligter sådanne alene producenten og ikke Audioexperts. Eventuel fejlmelding skal derfor ske direkte til producenten. Kontaktinformation samt eventuelle betingelser for en sådan udvidet fabriksgaranti fremgår af varens manual eller af producentens hjemmeside. Ombytning til ny vare kan ikke påregnes. Der må på nogle produkter påregnes længere reparationstid, da reparation kan foregå i udlandet.

Returnering af varer


Enhver returnering af varer skal altid aftales forudgående. Varen skal fremstå som ny og være i original ubeskadiget emballage, desuden skal varen vedlægges udfyldt returskema. Returskema kan hentes her:(RETURSKEMA). Al returnering sker for kundens regning og risiko. Er varen ikke komplet (mangler kabler, disketter, emballage, manualer m.v.) fratrækkes et beløb, som svarer til omkostningen ved at bringe varen i komplet stand. Ved kreditering fratrækkes endvidere et administrationsgebyr på 15% af fakturabeløbet. Software tages ikke retur, hvis forseglingen er brudt. Licenser til soft- eller hardware tages ikke retur og krediteres ikke. Supportaftaler kan ikke afkortes. Returnering af udgåede varer er ikke mulig, ligesom varer, der ikke lagerføres, ikke tages retur. Forsendelsesomkostninger krediteres ikke.

Service


Reparationer skal indleveres i Audioexperts' åbningstid. Ved evt. forsendelse til reparation bedes følgende procedure fulgt: Returskema vedlægges (hentes her: (RETURSKEMA) med udførlig fejlbeskrivelse samt årsag til returnering og angivelse af kontaktpersonen aftalen er indgået med. Kopi af faktura eller kvittering fra forhandler skal vedlægges. Tilhørende kabler, stik, strømforsyning, batterier, manualer, software og lignende skal altid følge produktet. Send varen i passende emballage. Ved fejl på et produkt hørende under den 2-årige reklamationsret, returnerer Audioexperts produktet uden forsendelsesomkostninger for køber, men for købers risiko. Reparation af varer uden for garanti faktureres efter medgået tid til gældende timesats og forbrug af eventuelle reservedele. Mindste tidsforbrug er 1/4 time. Varer modtaget til reparation opbevares for kundens risiko, d.v.s. at kunden er ansvarlig for forsikring.

Tab af data


Audioexperts kan aldrig gøres ansvarlig for evt. tab af en kundes data. Audioexperts anbefaler at tage backup af samtlige data inden indlevering til reparation. Geninstallation af programmer påhviler ligeledes kunden.

Tekniske data


Alle oplysninger samt data i elektroniske og trykte medier baseres på producentens oplysninger om det enkelte produkt. Audioexperts tager forbehold for evt. fejl i og ændringer af specifikationer.

Udlån af varer


En udlånt vare, herunder eventuelt tilbehør, dokumentation og emballage, tilhører Audioexperts. Kunden kan ikke videreudlåne, sælge, pantsætte eller på nogen måde disponere over varen. Al forsendelse sker for kundens regning og risiko. Er varen, tilbehør eller emballage beskadiget ved returnering, er Audioexperts berettiget til at opkræve kunden et beløb til dækning af omkostninger til at bringe varen i komplet stand.

Produktansvar / Force majeure


I det omfang Audioexperts i henhold til lov om produktansvar kan gøres ansvarlig over for køberen, er Audioexperts' ansvar alene begrænset til produktansvaret og omfatter således ikke ansvar for eventuel tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab m.v. Købers eventuelle retsforhold over for tredjemand er Audioexperts uvedkommende. Såfremt Audioexperts ifalder et produktansvar solidarisk med en anden juridisk enhed/person, begrænses Audioexperts' ansvar i det indbyrdes forhold til maksimalt DKK 100.000, jfr. Produktansvarslovens § 11 stk. 2. Der tages endvidere forbehold for force majeure hos Audioexperts samt hos leverandøren og/eller transportøren af den aktuelle vare.

Lovvalg / værneting


Alle tvister mellem Audioexperts og kunder i forhold til nærværende Almindelige salgs- & leveringsbetingelser behandles efter dansk ret med Sø- og Handelsretten som værneting, hvor muligt og ellers Audioexperts' hjemting, idet Audioexperts dog altid kan vælge at stævne ved kundens hjemting.

01.10.2011

 

Yderligere informationer


Firmaprofil
Mission
Referencer
Intro til lyd

Salgsbetingelser
Serviceinfo@audioexperts.dk
TEL: +45 5126 8207